Job 23:15

IHOT(i) (In English order)
  15 H5921 על   H3651 כן   H6440 מפניו at his presence: H926 אבהל am I troubled H995 אתבונן when I consider, H6342 ואפחד I am afraid H4480 ממנו׃ at his presence: