Job 12:3

IHOT(i) (In English order)
  3 H1571 גם But H3824 לי לבב I have understanding H3644 כמוכם as well as you; H3808 לא not H5307 נפל inferior H595 אנכי I H4480 מכם to H854 ואת you: yea, H4310 מי who H369 אין knoweth not H3644 כמו such things as these? H428 אלה׃ such things as these?