Joshua 6:13

HOT(i) 13 ושׁבעה הכהנים נשׂאים שׁבעה שׁופרות היבלים לפני ארון יהוה הלכים הלוך ותקעו בשׁופרות והחלוץ הלך לפניהם והמאסף הלך אחרי ארון יהוה הולך ותקוע בשׁופרות׃