Genesis 5

HOT(i) 1 זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשׂה אתו׃ 2 זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את שׁמם אדם ביום הבראם׃ 3 ויחי אדם שׁלשׁים ומאת שׁנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שׁמו שׁת׃ 4 ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שׁת שׁמנה מאת שׁנה ויולד בנים ובנות׃ 5 ויהיו כל ימי אדם אשׁר חי תשׁע מאות שׁנה ושׁלשׁים שׁנה וימת׃ 6 ויחי שׁת חמשׁ שׁנים ומאת שׁנה ויולד את אנושׁ׃ 7 ויחי שׁת אחרי הולידו את אנושׁ שׁבע שׁנים ושׁמנה מאות שׁנה ויולד בנים ובנות׃ 8 ויהיו כל ימי שׁת שׁתים עשׂרה שׁנה ותשׁע מאות שׁנה וימת׃ 9 ויחי אנושׁ תשׁעים שׁנה ויולד את קינן׃ 10 ויחי אנושׁ אחרי הולידו את קינן חמשׁ עשׂרה שׁנה ושׁמנה מאות שׁנה ויולד בנים ובנות׃ 11 ויהיו כל ימי אנושׁ חמשׁ שׁנים ותשׁע מאות שׁנה וימת׃ 12 ויחי קינן שׁבעים שׁנה ויולד את מהללאל׃ 13 ויחי קינן אחרי הולידו את מהללאל ארבעים שׁנה ושׁמנה מאות שׁנה ויולד בנים ובנות׃ 14 ויהיו כל ימי קינן עשׂר שׁנים ותשׁע מאות שׁנה וימת׃ 15 ויחי מהללאל חמשׁ שׁנים ושׁשׁים שׁנה ויולד את ירד׃ 16 ויחי מהללאל אחרי הולידו את ירד שׁלשׁים שׁנה ושׁמנה מאות שׁנה ויולד בנים ובנות׃ 17 ויהיו כל ימי מהללאל חמשׁ ותשׁעים שׁנה ושׁמנה מאות שׁנה וימת׃ 18 ויחי ירד שׁתים ושׁשׁים שׁנה ומאת שׁנה ויולד את חנוך׃ 19 ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך שׁמנה מאות שׁנה ויולד בנים ובנות׃ 20 ויהיו כל ימי ירד שׁתים ושׁשׁים שׁנה ותשׁע מאות שׁנה וימת׃ 21 ויחי חנוך חמשׁ ושׁשׁים שׁנה ויולד את מתושׁלח׃ 22 ויתהלך חנוך את האלהים אחרי הולידו את מתושׁלח שׁלשׁ מאות שׁנה ויולד בנים ובנות׃ 23 ויהי כל ימי חנוך חמשׁ ושׁשׁים שׁנה ושׁלשׁ מאות שׁנה׃ 24 ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו כי לקח אתו אלהים׃ 25 ויחי מתושׁלח שׁבע ושׁמנים שׁנה ומאת שׁנה ויולד את למך׃ 26 ויחי מתושׁלח אחרי הולידו את למך שׁתים ושׁמונים שׁנה ושׁבע מאות שׁנה ויולד בנים ובנות׃ 27 ויהיו כל ימי מתושׁלח תשׁע ושׁשׁים שׁנה ותשׁע מאות שׁנה וימת׃ 28 ויחי למך שׁתים ושׁמנים שׁנה ומאת שׁנה ויולד בן׃ 29 ויקרא את שׁמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשׂנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשׁר אררה יהוה׃ 30 ויחי למך אחרי הולידו את נח חמשׁ ותשׁעים שׁנה וחמשׁ מאת שׁנה ויולד בנים ובנות׃ 31 ויהי כל ימי למך שׁבע ושׁבעים שׁנה ושׁבע מאות שׁנה וימת׃ 32 ויהי נח בן חמשׁ מאות שׁנה ויולד נח את שׁם את חם ואת יפת׃