Genesis 45

HOT(i) 1 ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו ויקרא הוציאו כל אישׁ מעלי ולא עמד אישׁ אתו בהתודע יוסף אל אחיו׃ 2 ויתן את קלו בבכי וישׁמעו מצרים וישׁמע בית פרעה׃ 3 ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו׃ 4 ויאמר יוסף אל אחיו גשׁו נא אלי ויגשׁו ויאמר אני יוסף אחיכם אשׁר מכרתם אתי מצרימה׃ 5 ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אתי הנה כי למחיה שׁלחני אלהים לפניכם׃ 6 כי זה שׁנתים הרעב בקרב הארץ ועוד חמשׁ שׁנים אשׁר אין חרישׁ וקציר׃ 7 וישׁלחני אלהים לפניכם לשׂום לכם שׁארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדלה׃ 8 ועתה לא אתם שׁלחתם אתי הנה כי האלהים וישׂימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשׁל בכל ארץ מצרים׃ 9 מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף שׂמני אלהים לאדון לכל מצרים רדה אלי אל תעמד׃ 10 וישׁבת בארץ גשׁן והיית קרוב אלי אתה ובניך ובני בניך וצאנך ובקרך וכל אשׁר׃ 11 וכלכלתי אתך שׁם כי עוד חמשׁ שׁנים רעב פן תורשׁ אתה וביתך וכל אשׁר׃ 12 והנה עיניכם ראות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר אליכם׃ 13 והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים ואת כל אשׁר ראיתם ומהרתם והורדתם את אבי הנה׃ 14 ויפל על צוארי בנימן אחיו ויבך ובנימן בכה על צואריו׃ 15 וינשׁק לכל אחיו ויבך עלהם ואחרי כן דברו אחיו אתו׃ 16 והקל נשׁמע בית פרעה לאמר באו אחי יוסף וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו׃ 17 ויאמר פרעה אל יוסף אמר אל אחיך זאת עשׂו טענו את בעירכם ולכו באו ארצה כנען׃ 18 וקחו את אביכם ואת בתיכם ובאו אלי ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים ואכלו את חלב הארץ׃ 19 ואתה צויתה זאת עשׂו קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם ולנשׁיכם ונשׂאתם את אביכם ובאתם׃ 20 ועינכם אל תחס על כליכם כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא׃ 21 ויעשׂו כן בני ישׂראל ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה ויתן להם צדה לדרך׃ 22 לכלם נתן לאישׁ חלפות שׂמלת ולבנימן נתן שׁלשׁ מאות כסף וחמשׁ חלפת שׂמלת׃ 23 ולאביו שׁלח כזאת עשׂרה חמרים נשׂאים מטוב מצרים ועשׂר אתנת נשׂאת בר ולחם ומזון לאביו לדרך׃ 24 וישׁלח את אחיו וילכו ויאמר אלהם אל תרגזו בדרך׃ 25 ויעלו ממצרים ויבאו ארץ כנען אל יעקב אביהם׃ 26 ויגדו לו לאמר עוד יוסף חי וכי הוא משׁל בכל ארץ מצרים ויפג לבו כי לא האמין׃ 27 וידברו אליו את כל דברי יוסף אשׁר דבר אלהם וירא את העגלות אשׁר שׁלח יוסף לשׂאת אתו ותחי רוח יעקב אביהם׃ 28 ויאמר ישׂראל רב עוד יוסף בני חי אלכה ואראנו בטרם אמות׃