Ezra 8:35

HOT(i) 35 הבאים מהשׁבי בני הגולה הקריבו עלות לאלהי ישׂראל פרים שׁנים עשׂר על כל ישׂראל אילים תשׁעים ושׁשׁה כבשׂים שׁבעים ושׁבעה צפירי חטאת שׁנים עשׂר הכל עולה ליהוה׃