Deuteronomy 9:4

HOT(i) 4 אל תאמר בלבבך בהדף יהוה אלהיך אתם מלפניך לאמר בצדקתי הביאני יהוה לרשׁת את הארץ הזאת וברשׁעת הגוים האלה יהוה מורישׁם מפניך׃