2 Chronicles 34:28

HOT(i) 28 הנני אספך אל אבתיך ונאספת אל קברתיך בשׁלום ולא תראינה עיניך בכל הרעה אשׁר אני מביא על המקום הזה ועל ישׁביו וישׁיבו את המלך דבר׃