2 Chronicles 33

HOT(i) 1 בן שׁתים עשׂרה שׁנה מנשׁה במלכו וחמשׁים וחמשׁ שׁנה מלך בירושׁלם׃ 2 ויעשׂ הרע בעיני יהוה כתועבות הגוים אשׁר הורישׁ יהוה מפני בני ישׂראל׃ 3 וישׁב ויבן את הבמות אשׁר נתץ יחזקיהו אביו ויקם מזבחות לבעלים ויעשׂ אשׁרות וישׁתחו לכל צבא השׁמים ויעבד אתם׃ 4 ובנה מזבחות בבית יהוה אשׁר אמר יהוה בירושׁלם יהיה שׁמי לעולם׃ 5 ויבן מזבחות לכל צבא השׁמים בשׁתי חצרות בית יהוה׃ 6 והוא העביר את בניו באשׁ בגי בן הנם ועונן ונחשׁ וכשׁף ועשׂה אוב וידעוני הרבה לעשׂות הרע בעיני יהוה להכעיסו׃ 7 וישׂם את פסל הסמל אשׁר עשׂה בבית האלהים אשׁר אמר אלהים אל דויד ואל שׁלמה בנו בבית הזה ובירושׁלם אשׁר בחרתי מכל שׁבטי ישׂראל אשׂים את שׁמי לעילום׃ 8 ולא אוסיף להסיר את רגל ישׂראל מעל האדמה אשׁר העמדתי לאבתיכם רק אם ישׁמרו לעשׂות את כל אשׁר צויתים לכל התורה והחקים והמשׁפטים ביד משׁה׃ 9 ויתע מנשׁה את יהודה וישׁבי ירושׁלם לעשׂות רע מן הגוים אשׁר השׁמיד יהוה מפני בני ישׂראל׃ 10 וידבר יהוה אל מנשׁה ואל עמו ולא הקשׁיבו׃ 11 ויבא יהוה עליהם את שׂרי הצבא אשׁר למלך אשׁור וילכדו את מנשׁה בחחים ויאסרהו בנחשׁתים ויוליכהו בבלה׃ 12 וכהצר לו חלה את פני יהוה אלהיו ויכנע מאד מלפני אלהי אבתיו׃ 13 ויתפלל אליו ויעתר לו וישׁמע תחנתו וישׁיבהו ירושׁלם למלכותו וידע מנשׁה כי יהוה הוא האלהים׃ 14 ואחרי כן בנה חומה חיצונה לעיר דויד מערבה לגיחון בנחל ולבוא בשׁער הדגים וסבב לעפל ויגביהה מאד וישׂם שׂרי חיל בכל הערים הבצרות ביהודה׃ 15 ויסר את אלהי הנכר ואת הסמל מבית יהוה וכל המזבחות אשׁר בנה בהר בית יהוה ובירושׁלם וישׁלך חוצה לעיר׃ 16 ויכן את מזבח יהוה ויזבח עליו זבחי שׁלמים ותודה ויאמר ליהודה לעבוד את יהוה אלהי ישׂראל׃ 17 אבל עוד העם זבחים בבמות רק ליהוה אלהיהם׃ 18 ויתר דברי מנשׁה ותפלתו אל אלהיו ודברי החזים המדברים אליו בשׁם יהוה אלהי ישׂראל הנם על דברי מלכי ישׂראל׃ 19 ותפלתו והעתר לו וכל חטאתו ומעלו והמקמות אשׁר בנה בהם במות והעמיד האשׁרים והפסלים לפני הכנעו הנם כתובים על דברי חוזי׃ 20 וישׁכב מנשׁה עם אבתיו ויקברהו ביתו וימלך אמון בנו תחתיו׃ 21 בן עשׂרים ושׁתים שׁנה אמון במלכו ושׁתים שׁנים מלך בירושׁלם׃ 22 ויעשׂ הרע בעיני יהוה כאשׁר עשׂה מנשׁה אביו ולכל הפסילים אשׁר עשׂה מנשׁה אביו זבח אמון ויעבדם׃ 23 ולא נכנע מלפני יהוה כהכנע מנשׁה אביו כי הוא אמון הרבה אשׁמה׃ 24 ויקשׁרו עליו עבדיו וימיתהו בביתו׃ 25 ויכו עם הארץ את כל הקשׁרים על המלך אמון וימליכו עם הארץ את יאשׁיהו בנו תחתיו׃