1 Samuel 5:11

HOT(i) 11 וישׁלחו ויאספו את כל סרני פלשׁתים ויאמרו שׁלחו את ארון אלהי ישׂראל וישׁב למקמו ולא ימית אתי ואת עמי כי היתה מהומת מות בכל העיר כבדה מאד יד האלהים שׁם׃