1 Samuel 5:11

DSV_Strongs(i)
  11 H7971 [H8799] En zij zonden heen H622 [H8799] , en vergaderden H3605 al H5633 de vorsten H6430 der Filistijnen H559 [H8799] , en zeiden H7971 H0 : Zendt H727 de ark H430 des Gods H3478 van Israel H7971 [H8761] heen H7725 [H8799] , dat zij wederkere H4725 tot haar plaats H853 , opdat zij mij H5971 en mijn volk H3808 niet H4191 [H8686] dode H3588 ; want H1961 [H8804] er was H4194 een dodelijke H4103 kwelling H3605 in de ganse H5892 stad H3027 , [en] de hand H430 Gods H3513 H0 was H8033 er H3966 zeer H3513 [H8804] zwaar.