1 Samuel 31

HOT(i) 1 ופלשׁתים נלחמים בישׂראל וינסו אנשׁי ישׂראל מפני פלשׁתים ויפלו חללים בהר הגלבע׃ 2 וידבקו פלשׁתים את שׁאול ואת בניו ויכו פלשׁתים את יהונתן ואת אבינדב ואת מלכי שׁוע בני שׁאול׃ 3 ותכבד המלחמה אל שׁאול וימצאהו המורים אנשׁים בקשׁת ויחל מאד מהמורים׃ 4 ויאמר שׁאול לנשׂא כליו שׁלף חרבך ודקרני בה פן יבואו הערלים האלה ודקרני והתעללו בי ולא אבה נשׂא כליו כי ירא מאד ויקח שׁאול את החרב ויפל עליה׃ 5 וירא נשׂא כליו כי מת שׁאול ויפל גם הוא על חרבו וימת עמו׃ 6 וימת שׁאול ושׁלשׁת בניו ונשׂא כליו גם כל אנשׁיו ביום ההוא יחדו׃ 7 ויראו אנשׁי ישׂראל אשׁר בעבר העמק ואשׁר בעבר הירדן כי נסו אנשׁי ישׂראל וכי מתו שׁאול ובניו ויעזבו את הערים וינסו ויבאו פלשׁתים וישׁבו׃ 8 ויהי ממחרת ויבאו פלשׁתים לפשׁט את החללים וימצאו את שׁאול ואת שׁלשׁת בניו נפלים בהר הגלבע׃ 9 ויכרתו את ראשׁו ויפשׁיטו את כליו וישׁלחו בארץ פלשׁתים סביב לבשׂר בית עצביהם ואת העם׃ 10 וישׂמו את כליו בית עשׁתרות ואת גויתו תקעו בחומת בית שׁן׃ 11 וישׁמעו אליו ישׁבי יבישׁ גלעד את אשׁר עשׂו פלשׁתים לשׁאול׃ 12 ויקומו כל אישׁ חיל וילכו כל הלילה ויקחו את גוית שׁאול ואת גוית בניו מחומת בית שׁן ויבאו יבשׁה וישׂרפו אתם שׁם׃ 13 ויקחו את עצמתיהם ויקברו תחת האשׁל ביבשׁה ויצמו שׁבעת ימים׃