1 Samuel 29:2-4

HOT(i) 2 וסרני פלשׁתים עברים למאות ולאלפים ודוד ואנשׁיו עברים באחרנה עם אכישׁ׃ 3 ויאמרו שׂרי פלשׁתים מה העברים האלה ויאמר אכישׁ אל שׂרי פלשׁתים הלוא זה דוד עבד שׁאול מלך ישׂראל אשׁר היה אתי זה ימים או זה שׁנים ולא מצאתי בו מאומה מיום נפלו עד היום הזה׃ 4 ויקצפו עליו שׂרי פלשׁתים ויאמרו לו שׂרי פלשׁתים השׁב את האישׁ וישׁב אל מקומו אשׁר הפקדתו שׁם ולא ירד עמנו במלחמה ולא יהיה לנו לשׂטן במלחמה ובמה יתרצה זה אל אדניו הלוא בראשׁי האנשׁים ההם׃