1 Samuel 29:2-4

DSV_Strongs(i)
  2 H5633 En de vorsten H6430 der Filistijnen H5674 [H8802] togen daarheen H3967 met honderden H505 , en met duizenden H1732 ; doch David H582 met zijn mannen H5674 [H8802] togen H5973 met H397 Achis H314 in den achtertocht.
  3 H559 [H8799] Toen zeiden H8269 de oversten H6430 der Filistijnen H4100 : Wat H428 zullen deze H5680 Hebreen H559 [H8799] ? Zo zeide H397 Achis H413 tot H8269 de oversten H6430 der Filistijnen H2088 : Is deze H3808 niet H1732 David H5650 , de knecht H7586 van Saul H4428 , den koning H3478 van Israel H834 , die H2088 deze H3117 dagen H176 of H2088 deze H8141 jaren H854 bij H1961 [H8804] mij geweest is H3808 H3972 ? En ik heb in hem niets H4672 [H8804] gevonden H4480 van H3117 dien dag H5307 [H8800] af, dat hij afgevallen is H5704 tot H2088 dezen H3117 dag toe.
  4 H8269 Doch de oversten H6430 der Filistijnen H7107 [H8799] werden zeer toornig H5921 op H8269 hem, en de oversten H6430 der Filistijnen H559 [H8799] zeiden H376 tot hem: Doe den man H7725 [H8685] wederkeren H413 , dat hij tot H4725 zijn plaats H7725 [H8799] wederkere H834 H8033 , waar H6485 [H8689] gij hem besteld hebt H3808 , en dat hij niet H5973 met H3381 [H8799] ons aftrekke H4421 in den strijd H3808 , opdat hij ons niet H7854 tot een tegenpartijder H1961 [H8799] worde H4421 in den strijd H4100 ; want waarmede H2088 zou deze H413 zich bij H113 zijn heer H7521 [H8691] aangenaam maken H3808 ? Is het niet H7218 met de hoofden H1992 dezer H582 mannen?