1 Chronicles 7:13

HOT(i) 13 בני נפתלי יחציאל וגוני ויצר ושׁלום בני בלהה׃