1 Chronicles 6

HOT(i) 1 (5:27) בני לוי גרשׁון קהת ומררי׃ 2 (5:28) ובני קהת עמרם יצהר וחברון ועזיאל׃ 3 (5:29) ובני עמרם אהרן ומשׁה ומרים ובני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר׃ 4 (5:30) אלעזר הוליד את פינחס פינחס הליד את אבישׁוע׃ 5 (5:31) ואבישׁוע הוליד את בקי ובקי הוליד את עזי׃ 6 (5:32) ועזי הוליד את זרחיה וזרחיה הוליד את מריות׃ 7 (5:33) מריות הוליד את אמריה ואמריה הוליד את אחיטוב׃ 8 (5:34) ואחיטוב הוליד את צדוק וצדוק הוליד את אחימעץ׃ 9 (5:35) ואחימעץ הוליד את עזריה ועזריה הוליד את יוחנן׃ 10 (5:36) ויוחנן הוליד את עזריה הוא אשׁר כהן בבית אשׁר בנה שׁלמה בירושׁלם׃ 11 (5:37) ויולד עזריה את אמריה ואמריה הוליד את אחיטוב׃ 12 (5:38) ואחיטוב הוליד את צדוק וצדוק הוליד את שׁלום׃ 13 (5:39) ושׁלום הוליד את חלקיה וחלקיה הוליד את עזריה׃ 14 (5:40) ועזריה הוליד את שׂריה ושׂריה הוליד את יהוצדק׃ 15 (5:41) ויהוצדק הלך בהגלות יהוה את יהודה וירושׁלם ביד נבכדנאצר׃ 16 (6:1) בני לוי גרשׁם קהת ומררי׃ 17 (6:2) ואלה שׁמות בני גרשׁום לבני ושׁמעי׃ 18 (6:3) ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל׃ 19 (6:4) בני מררי מחלי ומשׁי ואלה משׁפחות הלוי לאבותיהם׃ 20 (6:5) לגרשׁום לבני בנו יחת בנו זמה בנו׃ 21 (6:6) יואח בנו עדו בנו זרח בנו יאתרי בנו׃ 22 (6:7) בני קהת עמינדב בנו קרח בנו אסיר בנו׃ 23 (6:8) אלקנה בנו ואביסף בנו ואסיר בנו׃ 24 (6:9) תחת בנו אוריאל בנו עזיה בנו ושׁאול בנו׃ 25 (6:10) ובני אלקנה עמשׂי ואחימות׃ 26 (6:11) אלקנה בנו אלקנה צופי בנו ונחת בנו׃ 27 (6:12) אליאב בנו ירחם בנו אלקנה בנו׃ 28 (6:13) ובני שׁמואל הבכר ושׁני ואביה׃ 29 (6:14) בני מררי מחלי לבני בנו שׁמעי בנו עזה בנו׃ 30 (6:15) שׁמעא בנו חגיה בנו עשׂיה בנו׃ 31 (6:16) ואלה אשׁר העמיד דויד על ידי שׁיר בית יהוה ממנוח הארון׃ 32 (6:17) ויהיו משׁרתים לפני משׁכן אהל מועד בשׁיר עד בנות שׁלמה את בית יהוה בירושׁלם ויעמדו כמשׁפטם על עבודתם׃ 33 (6:18) ואלה העמדים ובניהם מבני הקהתי הימן המשׁורר בן יואל בן שׁמואל׃ 34 (6:19) בן אלקנה בן ירחם בן אליאל בן תוח׃ 35 (6:20) בן ציף בן אלקנה בן מחת בן עמשׂי׃ 36 (6:21) בן אלקנה בן יואל בן עזריה בן צפניה׃ 37 (6:22) בן תחת בן אסיר בן אביסף בן קרח׃ 38 (6:23) בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישׂראל׃ 39 (6:24) ואחיו אסף העמד על ימינו אסף בן ברכיהו בן שׁמעא׃ 40 (6:25) בן מיכאל בן בעשׂיה בן מלכיה׃ 41 (6:26) בן אתני בן זרח בן עדיה׃ 42 (6:27) בן איתן בן זמה בן שׁמעי׃ 43 (6:28) בן יחת בן גרשׁם בן לוי׃ 44 (6:29) ובני מררי אחיהם על השׂמאול איתן בן קישׁי בן עבדי בן מלוך׃ 45 (6:30) בן חשׁביה בן אמציה בן חלקיה׃ 46 (6:31) בן אמצי בן בני בן שׁמר׃ 47 (6:32) בן מחלי בן מושׁי בן מררי בן לוי׃ 48 (6:33) ואחיהם הלוים נתונים לכל עבודת משׁכן בית האלהים׃ 49 (6:34) ואהרן ובניו מקטירים על מזבח העולה ועל מזבח הקטרת לכל מלאכת קדשׁ הקדשׁים ולכפר על ישׂראל ככל אשׁר צוה משׁה עבד האלהים׃ 50 (6:35) ואלה בני אהרן אלעזר בנו פינחס בנו אבישׁוע בנו׃ 51 (6:36) בקי בנו עזי בנו זרחיה בנו׃ 52 (6:37) מריות בנו אמריה בנו אחיטוב בנו׃ 53 (6:38) צדוק בנו אחימעץ בנו׃ 54 (6:39) ואלה מושׁבותם לטירותם בגבולם לבני אהרן למשׁפחת הקהתי כי להם היה הגורל׃ 55 (6:40) ויתנו להם את חברון בארץ יהודה ואת מגרשׁיה סביבתיה׃ 56 (6:41) ואת שׂדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה׃ 57 (6:42) ולבני אהרן נתנו את ערי המקלט את חברון ואת לבנה ואת מגרשׁיה ואת יתר ואת אשׁתמע ואת מגרשׁיה׃ 58 (6:43) ואת חילז ואת מגרשׁיה את דביר ואת מגרשׁיה׃ 59 (6:44) ואת עשׁן ואת מגרשׁיה ואת בית שׁמשׁ ואת מגרשׁיה׃ 60 (6:45) וממטה בנימן את גבע ואת מגרשׁיה ואת עלמת ואת מגרשׁיה ואת ענתות ואת מגרשׁיה כל עריהם שׁלשׁ עשׂרה עיר במשׁפחותיהם׃ 61 (6:46) ולבני קהת הנותרים ממשׁפחת המטה ממחצית מטה חצי מנשׁה בגורל ערים עשׂר׃ 62 (6:47) ולבני גרשׁום למשׁפחותם ממטה ישׂשכר וממטה אשׁר וממטה נפתלי וממטה מנשׁה בבשׁן ערים שׁלשׁ עשׂרה׃ 63 (6:48) לבני מררי למשׁפחותם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבולן בגורל ערים שׁתים עשׂרה׃ 64 (6:49) ויתנו בני ישׂראל ללוים את הערים ואת מגרשׁיהם׃ 65 (6:50) ויתנו בגורל ממטה בני יהודה וממטה בני שׁמעון וממטה בני בנימן את הערים האלה אשׁר יקראו אתהם בשׁמות׃ 66 (6:51) וממשׁפחות בני קהת ויהי ערי גבולם ממטה אפרים׃ 67 (6:52) ויתנו להם את ערי המקלט את שׁכם ואת מגרשׁיה בהר אפרים ואת גזר ואת מגרשׁיה׃ 68 (6:53) ואת יקמעם ואת מגרשׁיה ואת בית חורון ואת מגרשׁיה׃ 69 (6:54) ואת אילון ואת מגרשׁיה ואת גת רמון ואת מגרשׁיה׃ 70 (6:55) וממחצית מטה מנשׁה את ענר ואת מגרשׁיה ואת בלעם ואת מגרשׁיה למשׁפחת לבני קהת הנותרים׃ 71 (6:56) לבני גרשׁום ממשׁפחת חצי מטה מנשׁה את גולן בבשׁן ואת מגרשׁיה ואת עשׁתרות ואת מגרשׁיה׃ 72 (6:57) וממטה ישׂשכר את קדשׁ ואת מגרשׁיה את דברת ואת מגרשׁיה׃ 73 (6:58) ואת ראמות ואת מגרשׁיה ואת ענם ואת מגרשׁיה׃ 74 (6:59) וממטה אשׁר את משׁל ואת מגרשׁיה ואת עבדון ואת מגרשׁיה׃ 75 (6:60) ואת חוקק ואת מגרשׁיה ואת רחב ואת מגרשׁיה׃ 76 (6:61) וממטה נפתלי את קדשׁ בגליל ואת מגרשׁיה ואת חמון ואת מגרשׁיה ואת קריתים ואת מגרשׁיה׃ 77 (6:62) לבני מררי הנותרים ממטה זבולן את רמונו ואת מגרשׁיה את תבור ואת מגרשׁיה׃ 78 (6:63) ומעבר לירדן ירחו למזרח הירדן ממטה ראובן את בצר במדבר ואת מגרשׁיה ואת יהצה ואת מגרשׁיה׃ 79 (6:64) ואת קדמות ואת מגרשׁיה ואת מיפעת ואת מגרשׁיה׃ 80 (6:65) וממטה גד את ראמות בגלעד ואת מגרשׁיה ואת מחנים ואת מגרשׁיה׃ 81 (6:66) ואת חשׁבון ואת מגרשׁיה ואת יעזיר ואת מגרשׁיה׃