1 Chronicles 25:25

HOT(i) 25 לשׁמונה עשׂר לחנני בניו ואחיו שׁנים עשׂר׃