Nehemiah 11:26-30

Croatian(i) 26 u Jesui, u Moladi, u Bet Peletu, 27 u Hasar Šualu, u Beer Šebi i u njenim zaseocima, 28 u Siklagu, u Mekoni i njenim zaseocima, 29 u En Rimonu, u Sori, u Jarmutu, 30 Zanoahu, Adulamu i njihovim naseljima; u Lakišu i njegovim poljima, u Azeki i njenim zaseocima: tako su se naselili od Beer Šebe sve do Hinomske doline.