Zechariah 4:11

CUVS(i) 11 我 又 问 天 使 说 : 这 灯 臺 左 右 的 两 棵 橄 榄 树 是 甚 么 意 思 ?