Numbers 6:14

CUVS(i) 14 他 要 将 供 物 奉 给 耶 和 华 , 就 是 一 隻 没 冇 残 疾 、 一 岁 的 公 羊 羔 作 燔 祭 , 一 隻 没 冇 残 疾 、 一 岁 的 母 羊 羔 作 赎 罪 祭 , 和 一 隻 没 冇 残 疾 的 公 绵 羊 作 平 安 祭 ,