Isaiah 38:2

CUVS(i) 2 希 西 家 就 转 脸 朝 墙 , 祷 告 耶 和 华 说 :