Joel 1:11

Bishops(i) 11 Be ye ashamed O ye husbandemen, howle O ye wine dressers for ye wheate and for the barly: for the haruest of the fielde is perished