1 Corinthians 16

BKR(i) 1 O sbírce pak na svaté, jakž jsem nařídil v církvích Galatských, tak i vy čiňte. 2 V každou neděli jeden každý z vás sám u sebe slož, schovaje podle možnosti, aby ne teprv, když k vám přijdu, sbírky se dály. 3 Když pak přijdu, kterékoli osoby schválíte skrze listy, tyť pošli, aby donesli tuto milost vaši do Jeruzaléma. 4 Pakliť by bylo potřebí, abych i já šel, půjdouť se mnou. 5 Přijduť pak k vám, když Macedonií projdu; (nebo Macedonií míním projíti.) 6 Ale u vásť snad poostanu, aneb i přes zimu pobudu, abyste vy mne doprovodili, kamž bych koli šel. 7 Nechci zajisté s vámi se nyní toliko na zastavení shledati, ale naději se, že za nějaký čas pobudu u vás, bude-li Pán chtíti. 8 Zůstanuť pak v Efezu až do letnic. 9 Nebo otevříny jsou mi tu veliké a mocné dveře, a protivníku mnoho. 10 Přišel-liť by pak k vám Timoteus, hleďtež, aby bezpečně byl u vás; neboť dílo Boží dělá jako i já. 11 Protož nechť jím žádný nepohrdá, ale vyprovoďte jej v pokoji, ať přijde ke mně; neboť na něj čekám s bratřími. 12 O Apollovi pak bratru oznamuji vám, že jsem ho velmi prosil, aby šel k vám s bratřími. Ale nikoli nebyla vůle jeho, aby nyní přišel, než přijdeť, když bude míti čas příhodný. 13 Bděte, stůjte u víře, zmužile sobě čiňte a buďtež silní. 14 Všecky věci vaše ať se dějí v lásce. 15 Prosímť vás pak, bratří, znáte čeled Štěpánovu, že jsou oni prvotiny Achaie, a že jsou se v službu svatým vydali, 16 Abyste i vy poddáni byli takovým, i všelikému pomáhajícímu a pracujícímu. 17 Těšímť se pak z příchodu Štěpána a Fortunáta a Achaika; nebo nedostatek pro vaši nepřítomnost oni doplnili. 18 Potěšili zajisté mého ducha i vašeho. Protož znejtež takové. 19 Pozdravujíť vás sborové, kteříž jsou v Azii. Pozdravujíť vás v Pánu velice Akvila a Priscilla, s církví tou, kteráž jest v domu jejich. 20 Pozdravují vás všickni bratří. Pozdravte sebe vespolek v políbení svatém. 21 Pozdravení vlastní rukou Pavlovou. 22 Jestliže kdo nemiluje Pána Jezukrista, budiž proklatý: Maran atha. 23 Milost Pána Jezukrista budiž s vámi. 24 I láska má v Kristu Ježíši se všemi vámi. Amen.