John 5:5

BIB(i) 5 Ἦν (Was) δέ (now) τις (a certain) ἄνθρωπος (man) ἐκεῖ (there), τριάκοντα (thirty) καὶ (and) ὀκτὼ (eight) ἔτη (years) ἔχων (being) ἐν (in) τῇ (-) ἀσθενείᾳ (infirmity) αὐτοῦ (himself).