1 Chronicles 12:19

ABP_GRK(i)
  19 G2532 και G575 από G* Μανασσή G4378.2 προσεχώρησαν G4314 προς G* Δαυίδ G1722 εν G3588 τω G2064 ελθείν G3588 τους G246 αλλοφύλους G1909 επί G* Σαούλ G1519 εις G4171 πόλεμον G2532 και G3756 ουκ G997 εβοήθησεν G1473 αυτοίς G* Δαυίδ G3754 ότι G1722 εν G1012 βουλή G1096 εγένετο G3844 παρά G3588 των G4755 στρατηγών G3588 των G246 αλλοφύλων G3004 λεγόντων G1722 εν G3588 ταις G2776 κεφαλαίς ημών G1473   G1994 επιστρέφει G4314 προς G2962 κύριον αυτού G1473   G* Σαούλ