Exodus 1:15

  1:15   2532 και And 2036 είπεν [5said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king 3588 των 3of the * Αιγυπτίων 4Egyptians] 3588 ταις to the 3103.1 μαίαις midwives 3588 των of the * Εβραίων Hebrews, 3588 τη to a certain 1520 μία one 1473 αυτών of them 3588 η with the 3686 όνομα name * Σεπφώρα Shiphrah, 2532 και and 3588 το the 3686 όνομα name 3588 της of the 1208 δευτέρας second * Φουά Puah.