Revelation 15:7

  15:7   2532 και And 1520 εν one 1537 εκ from 3588 των the 5064 τεσσάρων four 2226 ζώων living creatures 1325 έδωκε gave 3588 τοις to the 2033 επτά seven 32 αγγέλοις angels 2033 επτά seven 5357 φιάλας [2bowls 5552 χρυσάς 1golden] 1073 γεμούσας being full 3588 του of the 2372 θυμού rage 3588 του   2316 θεού of God, 3588 του of the one 2198 ζώντος living 1519 εις into 3588 τους the 165 αιώνας eons 3588 των of the 165 αιώνων eons.