Psalms 69:13

  69:13   1473-1161 εγώ δε But I will cry 3588 τη in 4335-1473 προσευχή μου my prayer 4314 προς to 1473 σε you, 2962 κύριε O lord, 2540 καιρός at a time 2107 ευδοκίας of benevolence. 3588 ο O 2316 θεός God, 1722 εν in 3588 τω the 4128 πλήθει multitude 3588 του   1656-1473 ελέους σου of your mercies 1873 επάκουσόν heed 1473 μου me 1722 εν in 225 αληθεία the truth 3588 της   4991-1473 σωτηρίας σου of your deliverance!