Psalms 25:1

  25:1   4314 προς To 1473 σε you, 2962 κύριε O lord, 142 ήρα I lifted up 3588 την   5590-1473 ψυχήν μου my soul.