Psalms 141:8

  141:8   3754 ότι For 4314 προς unto 1473 σε you, 2962 κύριε O lord, 2962 κύριε O Lord, 3588 οι   3788-1473 οφθαλμοί μου are my eyes. 1909 επί Upon 1473 σοι you 1679 ήλπισα I hoped; 3361 μη you should not 465.3 αντανέλης take away [2in return 3588 την   5590-1473 ψυχήν μου 1my soul].