Psalms 139:17

  139:17   1473 εμοί [5by me 1161 δε 1But 3029 λίαν 3exceedingly 5091 ετιμήθησαν 4were esteemed 3588 οι   5384-1473 φίλοι σου 2your friends], 3588 ο O 2316 θεός God, 3029 λίαν [3exceedingly 2901 εκραταιώθησαν 2were 4strengthened 3588 αι   746-1473 αρχαί αυτών 1their beginnings].