Psalms 112:6

  112:6   3754 ότι For 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon 3756 ου he shall not 4531 σαλευθήσεται be shaken; 1519 εις [3for 3422 μνημόσυνον 5memorial 166 αιώνιον 4an eternal 1510.8.3 έσται 2will be 1342 δίκαιος 1the just].