Numbers 26:15

  26:15   3588 οι The 5207 υιοί sons * Γαδ of Gad 2596 κατά according to 1218-1473 δήμους αυτών their peoples -- 3588 τω to * Σαφών Zephon, 1218 δήμος the people 3588 ο the * Σαφωνί Zephonites; 3588 τω to * Αγγί Haggi, 1218 δήμος the people 3588 ο the * Αγγί Haggites; 3588 τω to * Σουνί Shuni, 1218 δήμος the people 3588 ο the * Σουνεί Shunites;