Nehemiah 12:1

  12:1   2532 και And 3778 ούτοι these are 3588 οι the 2409 ιερείς priests 2532 και and 3588 οι the * Λευίται Levites, 3588 οι the ones 305 αναβάντες ascending 3326 μετά with * Ζοροβάβελ Zerubbabel 5207 υιόυ son * Σαλαθιήλ of Shealtiel, 2532 και and * Ιησού Jeshua; * Σαραϊα Saraiah, * Ιερεμίας Jeremiah, * Έσδρας Ezra,