Leviticus 20:21

  20:21   2532 και And 435 ανήρ a man 3739 ος who 1437 εάν ever 2983 λάβη should take 1135 γυναίκα the wife 3588 του   80-1473 αδελφού αυτού of his brother, 167-1510.2.3 ακαθαρσία εστίν it is uncleanness; 808 ασχημοσύνην [3indecency 3588 του   80-1473 αδελφού αυτού 2his brother's 601 απεκάλυψεν 1he uncovered] -- 815 άτεκνοι [2childless 599 αποθανούνται 1they shall die].