Leviticus 13:38

  13:38   2532 και And 435 ανδρί a man 2228 η or 1135 γυναικί woman, 3779 ω in whom 1437 εάν ever 1096 γένηται should have 1722 εν in 1192 δέρματι the skin 3588 της   4561-1473 σαρκός αυτού of his flesh 826.1 αυγάσματα shinings 826 αυγάζοντα shining forth 3021.1 λευκανθίζοντα being white,