Leviticus 13:29

  13:29   2532 και And 435 ανδρί a man 2228 η or 1135 γυναικί a woman, 3739 ω in whom 1437 εάν ever 1096 γένηται has 1722 εν in 1473 αυτοίς themselves 860 αφή an infection 3014 λέπρας of leprosy 1722 εν in 3588 τη the 2776 κεφαλή head 2228 η or 1722 εν in 3588 τω the 4452.1 πώγωνι beard;