Judges 3:5

  3:5   2532 και And 3588 οι the 5207 υιοί sons * Ισραήλ of Israel 2730 κατώκησαν dwelt 1722 εν in 3319 μέσω the midst 3588 του of the * Χαναναίου Canaanite, 2532 και and 3588 του the * Χετταίου Hittite, 2532 και and 3588 του the * Αμορραίου Amorite, 2532 και and 3588 του the * Φερεζαίου Perizzite, 2532 και and 3588 του the * Ευαίου Hivite, 2532 και and 3588 του the * Ιεβουσαίου Jebusite.