Judges 2:21

  2:21   2532 και then 1473 εγώ I 3756 ου shall not 4369 προσθήσω proceed 3588 του   1808 εξάραι to remove 435 άνδρα a man 1537 εκ before 4383-1473 προσώπου αυτών their presence 575 από from 3588 των the 1484 εθνών nations 3739 ων whom 2641 κατέλιπεν were left behind * Ιησούς by Joshua.