Judges 21:11

  21:11   2532 και And 3778 ούτος this 3588 ο is the 3056 λόγος word 3739 ον which 4160 ποιήσετε you shall do. 3956 παν Every 732.1 αρσενικόν male 2532 και and 3956 πάσαν every 1135 γυναίκα woman 1097 γινώσκουσαν knowing 2845 κοίτην the marriage-bed 730 άρσενος of a man 332 αναθεματιείτε you shall devote to consumption.