Judges 19:13

  19:13   2532 και And 2036 είπε he said 3588 τω to 3808-1473 παιδαρίω αυτού his servant, 1204 δεύρο Come, 2532 και for 1448 εγγίσωμεν we should approach 1520 ενί one 3588 των of the 5117 τόπων places, 2532 και and 835 αυλισθώμεν we should lodge 1722 εν in * Γαβαά Gibeah 2228 η or 1722 εν in * Ραμά Ramah.