Judges 13:13

  13:13   2532 και And 2036 είπεν [4said 3588 ο 1the 32 άγγελος 2angel 2962 κυρίου 3of the lord] 4314 προς to * Μανώε Manoah, 575 από Of 3956 πάντων all 3739 ων which 2036 είπα I spoke 4314 προς to 3588 την the 1135 γυναίκα woman, 5442 φυλαξάσθω let her guard!