Jude 1:9

  1:9   3588 ο   1161 δε And * Μιχαήλ Michael 3588 ο the 743 αρχάγγελος archangel, 3753 ότε when 3588 τω [2the 1228 διαβόλω 3devil 1252 διακρινόμενος 1litigating against], 1256 διελέγετο reasoned 4012 περί concerning 3588 του   * Μωσέως Moses's 4983 σώματος body, 3756 ουκ did not 5111 ετόλμησε dare 2920 κρίσιν [3case 2018 επενεγκείν 1to bear 988 βλασφημίας 2a blasphemous], 235 αλλ΄ but 2036 είπεν said, 2008 επιτιμήσαι May [2reproach 1473 σοι 3you 2962 κύριος 1the Lord].