Isaiah 3:25

  3:25   2532 και And 3588 ο   5207 υιός [3son 1473 σου 1your 3588 ο   2570 κάλλιστος 2best] 3739 ον whom 25 αγαπάς you love 3162 μαχαίρα [2by the sword 4098 πεσείται 1shall fall]; 2532 και and 3588 οι   2478-1473 ισχυροί υμών your strong ones 3162 μαχαίρα [2by the sword 4098 πεσούνται 1shall fall], 2532 και and 5013 ταπεινωθήσονται they shall be abased.