Isaiah 26:17

  26:17   2532 και And 5616 ωσεί as 3588 η a woman 5605 ωδίνουσα travailing 1448 εγγίζει approaches 3588 του   5088 τεκείν to give birth, 2532 και and 1909 επί over 3588 τη   5604-1473 ωδίνι αυτής her birth pangs 2896 εκέκραξεν she cries out, 3779 ούτως so 1096 εγένηθημεν we were 3588 τω to 27-1473 αγαπητώ σου your beloved.