Isaiah 23:7

  23:7   3756 ουχ [3not 3778 αύτη 2this 1510.7.3 ην 1Was] 3588 η   5196-1473 ύβρις υμών your insolence, 3588 η the one 575 απ΄ from 746 αρχής the beginning, 4250 πριν before 3588 η   3860-1473 παραδοθήναι αυτήν she was delivered up?