Hebrews 4:12

  4:12   2198 ζων [5is living 1063 γαρ 1For 3588 ο 2the 3056 λόγος 3word 3588 του   2316 θεού 4of God], 2532 και and 1756 ενεργής active, 2532 και and 5114 τομώτερος sharper 5228 υπέρ than 3956 πάσαν any 3162 μάχαιραν [2sword 1366 δίστομον 1double-edged], 2532 και and 1338 διϊκνούμενος penetrating 891 άχρι as far as 3311 μερισμόυ the distribution 5590-5037 ψυχής τε of both soul 2532 και and 4151 πνεύματος spirit, 719-5037 αρμών τε also of joints 2532 και and 3452 μυελών marrows, 2532 και and 2924 κριτικός is a discerner 1761 ενθυμήσεων of the thinking 2532 και and 1771 εννοιών reflections 2588 καρδίας of the heart.