Genesis 45:5

  45:5   3568 νυν Now 3767 ουν then 3361 μη do not 3076 λυπείσθε fret, 3366 μηδέ nor 4642 σκληρόν [2hard 1473 υμίν 3to you 5316 φανήτω 1let it appear] 3754 ότι that 591 απέδοσθε you delivered 1473 με me 5602 ώδε here; 1519 εις [5for 1063 γαρ 1for 2222 ζωήν 6life 649 απέστειλε 3sent 1473 με 4me 3588 ο   2316 θεός 2God] 1715 έμπροσθεν in front of 1473 υμών you.