Ezra 9:3

  9:3   2532 και And 5613 ως as 191 ήκουσα I heard 3588 τον   3056-3778 λόγον τούτον this word, 1284 διέρρηξα I tore 3588 τα   2440-1473 ιμάτιά μου my garments 2532 και and 3588 τον   5267.1-1473 υποδύτην μου my undergarment, 2532 και and * επαλλόμην was agitated, 2532 και and 5089 έτιλλον plucked 3588 τας the 2359 τρίχας hair 3588 της   2776-1473 κεφαλής μου of my head, 2532 και and 575 από of 3588 του   4452.1-1473 πώγωνός μου my beard, 2532 και and 2521 εκαθήμην sat down 2262.1 ηρεμάζων for calming.