Ezra 4:22

  4:22   3704 όπως So that 575 από of 3588 της the 1106 γνώμης decree 5442 πεφυλαγμένοι [2guarding 1510.7.5 ήτε 1you were] 425 άνεσιν you not be remiss 4160 ποιήσαι to do 4012 περί concerning 3778 τούτου this, 3379 μή ποτε lest at any time 4129 πληθυνθή [2should be multiplied 854 αφανισμός 1an extinction of power] 1519 εις for 2554.1 κακοποίησιν an evil deed 935 βασιλεύσι to happen to kings.